Cultuureducatie met Kwaliteit Schiedam 2021-2024

Inspirerend en betekenisvol cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Schiedam

Voorjaar 2021 is de nieuwe projectperiode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ingegaan. Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente Schiedam en de schoolbesturen primair onderwijs stellen middelen beschikbaar om ook de komende jaren kunst- en cultuureducatie een prominente plek te geven op de scholen in Schiedam.
De afdeling cultuureducatie van Mooi Werk geeft samen met de lokale culturele aanbieders invulling aan de basisinfrastructuur cultuureducatie Schiedam. Hierdoor kunnen alle leerlingen in Schiedam tussen 4 en 18 jaar kennismaken met hun culturele omgeving door bezoek aan stedelijke instellingen als museum, theater, bibliotheek, filmhuis en erfgoedinstellingen. Ook volgen zij lessen in dans, muziek, theater, beeldende vorming, fotografie/nieuwe media en woordkunst. Speerpunten daarbij zijn vakintegratie en culturele representatie. Door kunstlessen te verbinden met andere vakken krijgt dit meer betekenis voor de leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Culturele representatie helpt leerlingen van het cultureel zeer diverse Schiedam om hun thuiscultuur te verbinden met de bredere cultuur in stad en land. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit draagt daarmee bij aan de vorming van trotse, veerkrachtige en verdraagzame jonge Schiedammers.
In het kader van CMK organiseert Mooi Werk ook bijscholing voor leerkrachten en netwerkactiviteiten. De bijscholing heeft als primair doel om leerkrachten de waarde van cultuuronderwijs zelf te laten ervaren. Scholen kunnen desgewenst de bijscholing toespitsen op bijvoorbeeld Theater en Taal of muziek. De netwerkactiviteiten helpen de relatie tussen de scholen en hun culturele omgeving te versterken. De werkwijze bij alle projecten is dialooggestuurd, waarbij de vraag vanuit het onderwijs centraal staat.
Per 1 januari 2022 continueert de afdeling cultuureducatie Mooi Werk haar werkzaamheden als onderdeel van de Bibliotheek Schiedam. Kunstgebouw is provinciale penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit Zuid-Holland 2021-2024.
Leerkracht IBS Ababil geeft les Theater & Taal