Mooi Werk zoekt een bestuurslid

Wegens​ ​het ​​aflopen ​van ​de ​zittingstermijn ​van ​een ​​bestuurslid ​is​ ​er​ ​op dit moment een ​​vacature ​​voor​ ​een ​lid ​van ​het ​bestuur​ ​van ​Stichting ​​Mooi Werk.

Wat is Mooi Werk?

Mooi Werk is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie, gevestigd in Schiedam. Mooi Werk ontwikkelt en organiseert regionaal kunstprojecten op maat, waarbij kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven wordt gecombineerd. Dit alles in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs.

Mooi Werk legt verbindingen tussen mensen door én met kunst. In deze tijd van toenemende segregatie, vergrijzing en digitalisering worden de projecten van Mooi Werk, waarin interactie, dialoog en samenwerking centrale thema’s zijn, bijzonder hoog gewaardeerd door zowel opdrachtgevers als participanten en publiek.

Waar moet de kandidaat bestuurslid aan voldoen?

Het bestuur bestaat uit vijf onbezoldigde functionarissen welke, naast een grote mate van affiniteit met de activiteiten van Mooi Werk, beschikken over vakkundigheid inzake kunst in de publieke ruimte, cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. De vacature die is ontstaan zou complementair moeten beschikken over kennis en ervaring op cultureel management, juridisch, commercieel, maatschappelijk óf marketing gebied.

Daarnaast zou de kandidaat (bij voorkeur) moeten beschikken over:

  • Ervaring in het besturen van een soortgelijke stichting;
  • Ervaring op het gebied van cultural governance;
  • Ervaring met organisatieprocessen;
  • Geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met twee maal de mogelijkheid tot verlenging / herbenoeming. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de directie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een Bestuursreglement. In essentie komt het neer op het toezicht houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, naast het benoemen van de directie.

Gewenste kandidaat

De Stichting Mooi Werk hecht aan diversiteit en moedigt kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond aan om te reageren. Meer informatie over Mooi Werk vindt u op
Mocht u voor het solliciteren willen beschikken over het Bestuursreglement dan kunt u dit opvragen via bestuur@stichtingmooiwerk.nl. Ook uw ​sollicitatie ​kunt ​u ​richten ​aan bestuur@stichtingmooiwerk.nl.